58 624 84 33         sekretariat@zsae.gdynia.pl

Informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie Technik Rachunkowości

Szanowni kandydaci,

 

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych to:

 

  • ponad dziewięćdziesiąt lat tradycji,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • nowoczesne pracownie zawodowe i językowe,
  • firma symulacyjna Mariposa Cosmetics,
  • praktyki zawodowe w renomowanych firmach, bankach i urzędach
  • realizacja projektów unijnych

 

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy na BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane w ramach projektu  "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Kursy realizowane będą w formie zaocznej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (Platforma Moodle).

Rozpoczęcie kursów: wrzesień 2018

Zakończenie kursów: maj 2019

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dla osób dorosłych, umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.  

 

CZYM DOKŁADNIE JEST KWALIFIKACJA?

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. W poszczególnych zawodach wyodrębnia się: jedną lub dwie kwalifikacje.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (technik rachunkowości - wykształcenie średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

 

ZSAE prowadzi nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

W zawodzie technika rachunkowości wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości - Kurs Rachunkowość

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - Kurs Kadry, płace i podatki

 

Harmonogram rekrutacji  

Podanie na KKZ A.36 - Prowadzenie rachunkowości (Rachunkowość)

Podanie na KKZ A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (Kadry, płace i podatki)

Podstawa programowa 

Plan nauczania A.36

Plan nauczania A.65

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap