Przedmioty brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego

Podczas rekrutacji do ZSAE brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:

dla zawodu: technik ekonomista:

–          język polski,

–          matematyka,

–          język obcy /j. angielski, j. niemiecki lub inny/,

          geografia.

 dla zawodu: technik organizacji reklamy:

–          język polski,

–         matematyka,

–          język obcy /j. angielski, j. niemiecki lub inny/,

–          informatyka.

 dla zawodu: technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

–          język polski,

–          matematyka,

–          język obcy /j. angielski, j. niemiecki lub inny/,

–          informatyka.