KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

(kwalifikacja AU.35.)

DLA KOGO?

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w zakładach budżetowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

CO DAJE KURS?

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu z wykorzystaniem technik komputerowych oraz innego sprzętu biurowego. Nauka w trybie zaocznym trwa dwa semestry i obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.35 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Aby brać udział w kursie kwalifikacyjnym (a następnie uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu, przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację i po jego zdaniu otrzymać świadectwo potwierdzające tę kwalifikację) wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Przybliżony czas trwania kursu 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni)

Zakładane efekty kształcenia

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 182
2 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji:

 1. Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków
 2. Prowadzenie spraw kadrowo ? płacowych
 3. Sporządzanie planów analiz i sprawozdań
306

Łączna liczba godzin

488
3

Praktyka zawodowa ? 3 tygodnie

120

Część zajęć teoretycznych odbywa się w formie on-line!

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, wchodzącej w zakres zawodu Technik ekonomista zainteresowane osoby mogą kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym potwierdzającym kwalifikacje A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Umiejętności, które słuchacz zdobywa podczas zajęć w ramach kursu:

 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

Uczeń:

 • stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
 • określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
 • rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
 • organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
 • stosuje strategie marketingowe;
 • prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 • sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 • stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
 • rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
 • oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
 • oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
 • sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.
 1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Uczeń:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;
 • prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
 • sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
 • oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
 • oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
 • sporządza listy płac;
 • sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.
 1. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Uczeń:

 • rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
 • przestrzega zasad i metod planowania;
 • sporządza biznesplan;
 • oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
 • rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
 • przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
 • sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
 • przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
 • korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.

 

Logotypy_linia_duze4