KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI (kwalifikacja AU.36.)

 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób, które nie mają styczności z księgowością, a chcą nabyć umiejętności wspomagające pracę w rachunkowości.

 

CO DAJE KURS?

Po ukończonym kursie „Prowadzenie rachunkowości” – kwalifikacja AU. 36 absolwent wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości w różnego rodzaju podmiotach, prowadzi ewidencje podatkowe, dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze, przeprowadza i rozlicza inwentaryzacje, sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.

Po ukończonym kursie absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę np. w: księgowości podmiotów gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, w urzędach administracji samorządowej i centralnej, w prywatnych firmach czy w biurach rachunkowych.

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu z wykorzystaniem technik komputerowych oraz innego sprzętu biurowego. Nauka w trybie zaocznym trwa dwa semestry i obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.36 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.

 

Aby brać udział w kursie kwalifikacyjnym (a następnie uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu, przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację i po jego zdaniu otrzymać świadectwo potwierdzające tę kwalifikację) wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Przybliżony czas trwania kursu 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni)

Zakładane efekty kształcenia

Lp. Treści kształcenia Minimalna liczba godzin na realizację w formie zaocznej
1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 182
2 Prowadzenie rachunkowości

1.      Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2.      Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

3.      Sporzadzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

338
  Łączna liczba godzin 520
3 Praktyka zawodowa – 3 tygodnie 120

 

Część zajęć teoretycznych odbywa się w formie on-line!

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

 

Po potwierdzeniu kwalifikacji AU36. Prowadzenie rachunkowości, zainteresowane osoby mogą kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym potwierdzającym kwalifikacje AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, wchodzącej w zakres zawodu Technik ekonomista lub AU.65.  Rozlicznie wynagrodzeń i danin publicznych, wchodzącej w zakres zawodu Technik rachunkowości

 

Umiejętności, które słuchacz zdobywa podczas zajęć w ramach kursu:

  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Uczeń:
– sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
– interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
– przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
– klasyfikuje aktywa i pasywa;
– wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
– identyfikuje kategorie wynikowe;
– przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
– przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
– otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
– ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
– rozlicza koszty działalności organizacji;
– planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
– rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
– ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
– poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
– sporządza zestawienie obrotów i sald;
– stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
– stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

  1. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

 Uczeń:
– rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
– przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
– ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
– rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
– sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

  1. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Uczeń:
– sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
– identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
– dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
– oblicza wskaźniki analizy finansowej;
– ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.