58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2022/2023 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Informacja dla maturzystów

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych z przydziałem sal i godzinami wejścia do szkoły został przesłany przez aplikację Outlook.

 

Absolwenci lat ubiegłych przychodzą na egzamin o 8.30 (jeżeli egzamin zaczyna się o godzinie 9.00) albo o 13.30 (jeżeli egzamin zaczyna się o godzinie 14.00). Listy zdających będą zawieszone na tablicy przy dyżurce.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Wytyczne dotyczące egzaminów w 2021 r.

 

Uczniowie zdający egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie!

 

Proszę o wnikliwe zapoznanie się wytycznymi przygotowanymi przez CKE, MEiN oraz GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

WYTYCZNE CKE, MEiN oraz GIS dotyczące egzaminów w 2021 r.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

EGZAMIN MATURALNY - informacja o zmianach w 2021

Drodzy Uczniowie klas 4!

 

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

 

Obowiązkowo w 2021 r. absolwent zdaje w części pisemnej egzaminy na poziomie podstawowym z:

  • matematyki
  • języka polskiego
  • języka obcego

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Nie należy składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie wprowadzona żadna inna zmiana – wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

 

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej. Zdający przekazuje informację (Załącznik 30) potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 8 lutego 2021 r. W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Uczeń musi złożyć deklarację ostateczną w przypadku rezygnacji z przedmiotów dodatkowych, które zostały zadeklarowane na deklaracji wstępnej albo jeżeli dodaje kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej należy nanieść zmiany i potwierdzić je podpisem. Można także złożyć nową deklarację (Wariant A) i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zmiany można wprowadzać najpóźniej do 8 lutego 2021 r.

 

ZAŁĄCZNIK:

- DRUK DEKLARACJI OSTATECZNEJ

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

 

Drodzy Maturzyści!

 

Zgodnie ze zmienionym harmonogramem w poniedziałek 08.06.2020 rozpocznie się egzamin maturalny. W tym roku szkolnym matura z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki. 

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. 

W załączniku znajdziecie także listy zdających z przypisanymi godzinami przyjścia do szkoły i wskazaniem wejścia (część uczniów wchodzi przez aulę a część wejściem głównym) - proszę o ich przestrzeganie. 

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

  1. PROCEDURY DOTYCZĄCE MATURY
  2. LISTY UCZNIÓW NA EGZAMIN MATURALNY

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w ZSAE

 

 

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA

 

Uwaga Maturzyści!

 

W dniu  3.04 2019 (środa)  odbędzie się konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA.  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pomocniczymi - tutaj

 

Organizator konkursu: Maria Filipska

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap