58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2022/2023 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Egzamin zawodowy

Informatory 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019 (klasy I, II, III i IV)

Technik ekonomista 

Technik rachunkowości

Technik reklamy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 (absolwenci)

Technik ekonomista 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik organizacji reklamy 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012 (absolwenci)

Technik ekonomista A.35 i A.36

Technik cyfrowych procesów graficznych 

Technik organizacji reklamy 

 

 

Harmonogram, komunikaty i informacje opublikowane przez CKE

 

FORMUŁA 2019

 

FORMUŁA 2017

 

FORMUŁA 2012

 

 

Linki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

KOMUNIKAT - Opłaty za egzamin zawodowy

 

OPŁATY za egzamin zawodowy

i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 1. Egzamin jest odpłatny dla:
 1. ucznia – młodocianego pracownika,
 2. osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,
 3. osoby zdającej egzamin eksternistyczny zawodowy,
 4. osoby, która jako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny,
 5. osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny.

 

 1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty

 

 1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek. Osoby, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów

 

 1. Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem głównym egzaminu zawodowego.

 

 1. Niewniesienie opłaty nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

Szczegóły dotyczące wysokości opłat i nr konta: 

KOMUNIKAT - OKE w Gdańsku

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Egzamin zawodowy - sesja letnia

 

Sesja 2. 2022 Lato: czerwiec – lipiec 2022 r.

 

Podstawa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

termin egzaminu:

21.06 - część pisemna

22.06 - 6.07 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 20 lutego 2022 r.

(W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.)

DEKLARACJA - podstawa 2012 (druk do pobrania)

 

Podstawa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

termin egzaminu:

21.06 - część pisemna

22.06 - 6.07 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 7 lutego 2022 r.

(W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.)

DEKLARACJA - podstawa 2017 (druk do pobrania)

 

Podstawa 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

termin egzaminu:

02.06 - 07.06 - część pisemna

08.06 - 19.06 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 7 lutego 2022 r.

(W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.)

DEKLARACJA - podstawa 2019 (druk do pobrania)

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Termin dodatkowy egzaminu PP 2019

 

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU

 

Formuła 2019

Wniosek o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym może złożyć:

 

 • uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem,
 • uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
 • uczeń technikum oraz słuchacz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej,
 • uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,

 

który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

 

 • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
 • przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

 

Wniosek wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu uczeń lub słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodzice, składa do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

 

 

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Opłaty za egzamin zawodowy

 

Formuła 2012, 2017 i 2019

 

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2) dotyczy:

 

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

 

Wysokość opłat za egzamin:

 

 • część pisemna i praktyczna - 222,53 zł
 • część pisemna - 74,18 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 148,35 zł (2/3 opłaty)

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Egzamin zawodowy - sesja poprawkowa

 

Sesja 1. 2022 Zima: styczeń – luty 2022 r.

 

Podstawa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

termin egzaminu:

11.01 - część pisemna

12.01 - 6.02 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 10 września 2021 r.

DEKLARACJA - podstawa 2012 (druk do pobrania)

 

Podstawa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

termin egzaminu:

11.01. - część pisemna

12.01 - 6.02 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 15 września 2021 r.

DEKLARACJA - podstawa 2017 (druk do pobrania)

 

Podstawa 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

termin egzaminu:

11.01. - 15.01 - część pisemna

17.01 - 22.01 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 15 września 2021 r.

DEKLARACJA - podstawa 2019 (druk do pobrania)

 

UWAGA:

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Wytyczne dotyczące egzaminów w 2021 r.

 

Uczniowie zdający egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie!

 

Proszę o wnikliwe zapoznanie się wytycznymi przygotowanymi przez CKE, MEiN oraz GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

WYTYCZNE CKE, MEiN oraz GIS dotyczące egzaminów w 2021 r.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

EGZAMINY ZAWODOWE - Informacje ogólne dla zdających egzamin (sesja - zima 2021)

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 11.01.2021 rozpocznie się egzamin poprawkowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

12.01.2021 wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklaracje do sesji zima 2021 zdają egzamin pisemny. Egzaminy praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem przesłanym na pocztę. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki.

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. Wszyscy uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy pozostawiają je w szatni. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

1. PROCEDURY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

2. PRZYBORY - część pisemna

3. PRZYBORY - część praktyczna

 

EGZAMINY ZAWODOWE - Informacje ogólne dla zdających egzamin

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 22.06.2020 rozpocznie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

23.06.2020 wszyscy uczniowie zdają egzamin pisemny. Egzaminy praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki.

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. Na listach zdających zostały umieszczone godziny przyjścia do szkoły i wskazane wejścia (część uczniów wchodzi przez aulę, a część wejściem głównym) - proszę o ich przestrzeganie. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy w szatni wchodzą przez wejście główne. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

 1. HARMONOGRAM EGZAMINÓW 
 2. PROCEDURY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
 3. PRZYBORY

 

EGZAMINY ZAWODOWE - Listy zdających i godziny wejścia na egzamin

 

Proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych.

 

EGZAMIN PISEMNY

W załączniku znajdziecie listy zdających z przypisanymi godzinami przyjścia do szkoły i wskazaniem wejścia (część uczniów wchodzi przez aulę, a część wejściem głównym) - proszę o ich przestrzeganie. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy w szatni wchodzą przez wejście główne. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Na egzaminy praktyczne wszyscy uczniowie przychodzą 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu i wchodzą przez wejście główne.

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

AU.29 i AU.65 - s.34 - wejście główne godzina 13:25

AU.29 - s.6 (gimnastyczna) - wejście dolne przez aulę godz. 13:30

AU.35 - s.6 - wejście dolne przez aulę godz. 09:30

AU.35 - s.38 - wejście główne godz. 9:25

AU.35 i AU.54 - s.34 - wejście główne godz. 9:25

AU.54 - s.26 - wejście główne godz. 9:30

AU.65 - s.26 - wejście główne 13:30

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap